>

Our Solutions

Download Software RemotePartner

View Catalog online
หน่วยงานราชการ

1.โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
2.โรงเรียนบ้านจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
3.สถานีตำรวจภูธร ลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
4.สถานีตำรวจภูธร เสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
5.องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
6.กศน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
7.ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
8.โรงเรียนบ้านกุงชัย อำเภอลืออำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
9.โรงเรียนชุมชนเปื่อยหัวดง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
10.โรงเรียนบ้านไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
11.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
12.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
13.โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยา) อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
14.โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
15.โรงเรียนบ้านโพนเมือง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
16.โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
17.โรงเรียนบ้านไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
18.โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
19.โรงเรียนบ้านก่อนาดี อำเภอเมืองอำนาเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
20.โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาเจริญ
21.โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
22.โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
23.โรงเรียนบ้านโนนดู่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
24.โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
25.โรงเรียนบ้านคึมข่า อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาเจริญ
26.โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
27.โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
28.โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
29.โรงเรียนบ้านปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
30.โรงเรียนเหล่าพรวนโนนสวาง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
31.โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
32.เทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
33.เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
34.เทศบาลตำบลป่าติ๋ว อำเภอป่าติ๋ว จังหวัดยโสธร
35.โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
36.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
37.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
38.เทศบาลตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
39.เทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
40.เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอเมืองวาริน จังหวัดอุบลราชธานี
41.เทศบาลตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
42.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
43.องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
44.องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
45.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
46.องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
47.เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ฯลฯ
หน่วยงานเอกชน ร้านค้า หอพัก โรงแรม รีสอร์ท
1. โรงแรมระเมียรดาว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
2. โรงแรมระเมียวดาวปาร์ดวิว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
3. โรงแรมเฮือนสุข อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
4. โรงแรมรีเวอร์วิว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
5. โรงแรมสบายดี อำเภอลืออำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
6. ร้านโชคจักรี อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
7. สมาคมชาปณกิจฯลฯ พนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
8. ร้าน อ.อะไหล่ยนต์ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
9. ร้านปั้มน้ำมัน อ.อะไหล่ยนต์ จังหวัดมุกดาหาร
10. ร้านเอกชัยการค้า (2009) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
11. วัดปากแซง อำเภอเขมราช จังหวัดอุบลราชธานี
12. ร้านดวงดี คาร์แคร์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
13. หอพักเฮืองคำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
14. หจก.เอ็นเอส บุ๊ค อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
15. ราชายางพารา อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
16. ร้านพิมพดี อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
17. สหกรณ์การเกษตรพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
18. บริษัท โตโยต้า อำนาจเจริญ จำกัด
19. บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด สาขา อำนาจเจริญ
20. บริษัท แสงอุดมไลท์ติ้ง เซนเตอร์ จำกัด สาขา อำนาจเจริญ
21. บริษัทพรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ศรีสะเกษ
22. ร้านยาสินไทย จังหวัดอำนาจเจริญ
22. บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ฟู้ดแพนด้า สาขาอํานาจเจริญ
23. บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ฟู้ดแพนด้า สาขาศรีสะเกษ
24. บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ฟู้ดแพนด้า สาขาร้อยเอ็ด
ฯลฯ
ประมวลภาพงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV FIBER OPTIC อย่างมืออาชีพ