Our Solutions

Download Software RemotePartnerView Catalog onlineทำได้มากกว่ากล้องวงจรปิด แจ้งเตือนก่อนของหาย
กล้องวงจรปิด AVTECH แจ้งเตือนทันที เมื่อบุกรุก สินค้าจากประเทศไตหวัน คุณภาพระดับโลก

โครงการงานเชื่อมบูรณาการระบบ CCTV (Smart City) ระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV ) FIBER OPTIC
Smart City ระบบเมืองอัจฉริยะ แนวคิด Smart City เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นรากฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือสิ่งของรอบ ๆ ตัวเข้ากับโครงข่ายการสื่อสารแบบอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการวางผังเมืองที่ชาญฉลาด รองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย

โครงการงานเชื่อมบูรณาการระบบ CCTV (Smart City) ระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV ) Monitors & Video Walls
Smart City ระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV ) FIBER OPTIC ระบบ สเปก ICT
LINK LAN (UTP) FIBER OPTIC CCTV (COAXIAL CABLE) สินค้ารับประกัน 30 ปี